Loại lịch      Chọn lịch:
Kế hoạch năm học 2015 - 2016

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 - 2016

  PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015

       Năm học 2014- 2015 toàn ngành tiếp tục thực hiện chủ đề năm học: “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Sở GD&ĐT triển khai thực hiện điểm nhấnTăng cường xây dựng văn hóa học đường và kỹ năng sống cho học sinh”. Trường THPT Nguyễn Huệ thực hiện nghiêm túc, toàn diện nhiệm vụ năm học. Với việc đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm của nhà trường, với sự nỗ lực quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ năm học  2014-2015. Kết quả cụ thể được thể hiện qua các mặt sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục:

Thực hiện các biện pháp phân quyền  quản lý, chỉ đạo các tổ chuyên môn tích cực thực hiện đổi mới PPDH, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch thực hiện điểm nhấn, điều chỉnh bổ sung các kế hoạch, thực hiện các kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, hồ sơ giáo viên,...

Tập trung các biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt điểm nhấn “Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh..” bao gồm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phân công nhiệm vụ các thành viên, công tác kiểm tra thực hiện kế hoạch điểm nhấn được thực hiện thường xuyên, kết quả có chuyển biến rỏ rệt trong đội ngủ GV, HS.

     Thực hiện chế độ công khai theo quy định: Công khai chất lượng đào tạo, công  khai điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công khai thu - chi tài chính.

Chú trọng các biện pháp quản lý để bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, việc huy động xã hội hóa đã được sự thống nhất cao của phụ huynh và xã hội.

Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục: Tăng cường UDCNTT trong quản lý nhà trường, thông tin trên mạng, sử dụng hệ thống thư điện tử có hiệu quả trong công tác báo cáo và chỉ đạo điều hành.

Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra nội bộ trường học tập trung vào các nội dung chính như kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, hoạt động sư phạm của giáo viên, hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, thư viện - thiết bị, kiểm tra việc thực hiện 3 công khai, kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, kiểm tra việc thực hiện điểm nhấn,   

- Đổi mới việc đánh giá thi đua các lĩnh vực công tác: Thông qua Hội nghị xây dựng kế hoạch đầu năm học, nhà trường đã lượng hóa một số các tiêu chí thi đua, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua, từ đó giáo viên tích cực phấn khởi, đoàn kết trong công tác, tham gia tích cực các phong trào thi đua do trường và các đoàn thể phát động.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác pháp chế trong ngành giáo dục: Thường xuyên cập nhật và vận dụng có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Ngành vào trong công tác quản lý điều hành nhà trường, nhà trường đã mở sổ và phòng tiếp dân định kỳ 2 lần /tuần, có hộp thư góp ý để thường xuyên lắng nghe phản ảnh, nguyện vọng của học sinh.

2. Về nhiệm vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

2.1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chung.

 Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả 3 cuộc vận động.

 Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động "Hai không", giáo dục học sinh ý thức tự học, khắc phục hiện tượng yếu kém ngồi nhầm lớp, chấp hành nghiêm túc quy chế thi và kiểm tra; tổ chức thi học kỳ tập trung  8 môn cơ bản cho cả 3 khối , tổ chức phụ đạo khối 12 từ đầu năm học .

 Phát động trong đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". Thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt hội đồng, giáo viên liên hệ góp ý về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; biểu dương nêu gương  những thầy cô giáo mẫu mực về đạo đức, lối sống, sáng tạo trong các hoạt động dạy học và  giáo dục, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Nội dung rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tập trung nhiều hơn về việc tuyên truyền nhận thức và kỹ năng văn hóa GT, chấp hành ATGT, kỹ năng ứng xử của học sinh trong và ngoài nhà trường.

Đã tổ chức các hoạt động giáo dục đạo  đức dưới nhiều hình thức:   tổ chức các hình thức NGLL theo chủ đề, chủ điểm; tuyền truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực  và phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh.

Tổ chức theo dõi nề nếp, giáo dục, xử lý, kỷ luật học sinh vi phạm

Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷ  niệm các ngày lễ lớn; dự thi thể thao học đường do Sở GD - ĐT tổ chức đạt giải khuyến khích toàn đoàn; tổ chức cho đoàn thanh niên tham gia giải bóng đá MINI của Thị xã đạt giải 3.

Đã tổ chức 100% học sinh được khám sức khỏe ban đầu.

2.2. Việc  thực hiện nhiệm vụ  cấp học, ngành học.

- Nhà trường đã triển khai nhiệm vụ ngành học giáo dục phổ thông, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục trung học theo hướng dẫn  của Sở, Bộ GD-ĐT.

- Nhà trường đã thực hiện được các giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng dạy và học bao gồm:

       + Bám sát chỉ đạo hoạt động chuyên môn, trọng tâm là chỉ đạo thực hiện đổi mới PPDH, dạy theo chủ đề, sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề, tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học.          

       + Tăng cường các biện pháp chỉ đạo hoạt động học tập của học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt".

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Đoàn trường; Tăng cường quản lý nề nếp học tập của học sinh về các mặt. Thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả thi đua học tập của học sinh và các tập thể lớp sau mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi học kỳ, năm học.

Tổ chức các phong trào thi đua theo chủ đề chủ điểm gắn với phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", tiêu biểu là phong trào thi đua 20/11 và 26/3 qua đó biểu dương và khen thưởng những giáo viên và tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong dạy và học

        + Bám sát chỉ đạo thực hiện điểm nhấn của ngành Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh...". Ban hành các văn bản chỉ đạo của nhà trường; quán triệt kế hoạch của thực hiện điểm nhấn của trường đến từng cán bộ giáo viên, các tổ xây dựng kế hoạch và thực hiện.

Khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích trong phong trào tự làm đồ dùng  dạy học.

-  Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường đi vào nề nếp.

     - Việc thực hiện kế hoạch đổi mới PPDH:

         Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học đối với trường, tổ chuyên môn và cá nhân giáo viên, kết hợp đổi mới phương pháp dạy học với đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; ứng dụng CNTT trong soạn giảng và quá trình dạy học.

         Tổ chức hội thảo đổi mới PPDH ở tất cả các tổ chuyên môn. Trên cơ sở nội dung hội thảo tổ chức xây dựng các chủ đề dạy học, sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề, các tiết thao giảng chuyên đề, tổ chuyên môn rút kinh nghiêm, giáo viên bộ môn vận dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm của mỗi lớp, mỗi tổ dạy 1 tiết chuyên đề ĐMPP về để rút kinh nghiệm cho giáo viên.

         Qua việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường giáo viên đã thể hiện được mình, rút kinh nghiệm được ưu ,khuyết trong công tác giảng dạy, đồng thời làm tiên đề cho các cuộc thi các cấp cao hơn,  kết quả đạt 27 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

         Duy trì kiểm tra đề chung  môn Toán khôi 12 từ đầu năm học.

         Số chuyên đề cấp trường đã thực hiện: 10, số tiết thao giảng cấp trường: 135, số tiết có sử dụng CNTT : 655, hồ sơ  có 50 loại tốt và 2 loại khá.

          Phụ đạo học sinh khối 12 vào ngày chủ nhật , bám sát hình thức thi THPTQG của Bộ để có phương pháp ôn tập phù hợp: phụ đạo 3 môn Toán, Văn , Anh từ đầu năm; 8 môn thi  từ học kỳ 2; phụ đạo theo đối tượng từ khi kết thúc năm học

          Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: Dạy đủ tiết theo phân phối chương trình, dạy bù những môn chậm chương trình; giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định về hồ sơ giáo án đánh giá cho điểm, phê học bạ .

 3. Về nhiệm vụ chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Tổ chức cho CB quản lý và giáo viên biên chế tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chính trị đầu năm học; tổ chức trao đổi  về kinh nghiệm công tác chủ nhiệm, CBGV tích cực tham gia các lớp học nghị quyết Đại hội Đảng  các cấp,

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện chuẩn nghề nghiệp trung học phổ thông.

- Đã tiến hành quy hoạch đội ngũ CB quản lý và được Sở phê duyệt quy hoạch CBQL của nhà trường.

4. Về nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, công tác tài chính giáo dục.

- Trường đã điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 2015, điều chỉnh quy chế nâng lương trước thời hạn cho phù hợp đặc điểm tình hình nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

- Việc đề xuất định mức chi thường xuyên ngân  sách nhà nước được thực hiện đúng quy định .

 Đã thực hiện xã hội hóa giáo dục huy động phụ huynh đống góp để hợp đồng nhân viên làm công tác vệ sinh, giữ xe đạp học sinh. Huy động phụ huynh và các doanh nghiệp, các dự án của các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.

Nhà trường đã có nhiều biện pháp để kêu gọi các ngành, các cấp, tổ chức xã hội giúp đỡ cho công tác cấp học bổng cho học sinh nghèo và tăng cường cơ sở vật chất cho việc phục vụ dạy và học; kết quả xã hội hóa ủng hộ của phụ huynh trong năm hơn 160.000.000đ để tu sửa CSVC, một số nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 10 triệu đồng.

 5. Nhiệm vụ phát triển mạng lưới trường, lớp học và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em.

        - Tích cực đầu tư cơ sở vật chất. nhà trường đã huy động các nguồn quỹ tích lũy lại qua nhiều năm để tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất thiết bị dạy học. Mua sắm bổ sung thiết bị kịp thời hóa chất và các TBDH, đã sữa chữa được 1 phòng học máy vi tính đưa vào sử dụng đầu năm.

      Đến nay trường đã có 5 phòng thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh, Tin học (2 phòng) và 2 phòng sử dụng máy Prozetor. Tổng số máy vi tính ở phòng máy 50, máy tính xách tay phục vụ dạy học: 06, máy  Prozetor: 03.

    

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

1.1 Kết quả chất lượng giáo dục văn hóa và đạo đức :

      * Về văn hóa: 

 TS

890

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

6

0,7

327

36,7

477

53,6

80

9,0

0

0

  Học sinh giỏi toàn diện: 6 học sinh; học sinh Tiên tiến: 321  học sinh  chiếm tỷ lệ 36,7%(vượt năm trước 7%); hạn chế được học sinh yếu dưới 10% (năm trước 14%)

      * Về hạnh kiểm:

 TS

890

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

446

50,1

268

30,2

132

14,8

44

4,9

            Duy trì được tỷ lệ tốt, khá 80%

      * Tỷ lệ tốt nghiệp trong kỳ thi THPTQG : 85%

      1.2. Thành tích về chất lượng giáo dục và  kết quả thi đua.

  Giáo viên:

       * Nhà trường đạt đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

       * Đã có 4 thầy cô giáo đạt GV UDCNTT giỏi cấp Tỉnh.

* Một thầy giáo có 2 đồ dùng dạy học tự làm được bô GD - ĐT công nhận cho triển khai ứng dụng toàn ngành.

* 2 cô giáo đã hướng dẫn học sinh nghiên cứu 2 đề tài khoa học đạt 1 giải 3,1 giải kk cấp Tỉnh.

        * Cô giáo Võ Thị Ly Hương dự thi  soạn giáo án dạy học theo chủ đề, sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề đã được chọn của Sở dự thi tại Bộ đạt giải 3.

    Học sinh:   

        * Trong cuộc thi KHKT do Đoàn TN phối hợp với BGD - ĐT tổ chức đã đạt giải nhì cấp Tỉnh, KKQGia.

        * HSG cấp Tỉnh khối 12 vừa qua, trường chúng ta dã đạt được 1 giải nhất, 3 giải khuyến khích, HSG khối 11 cấp trường có 2 giải nhì, 1giai 3, 6 giai kk và 1 em hs đạt giải nhất giải toan qua mạng.

        * Trong cuộc thi sáng tạo khoa học Intel Visef cấp Tỉnh kết quả đạt 1 giaỉ khuyến khích , 01giai 3.

       * Thi HSG kỹ thuật  trường  đạt 1 nhì, 1ba, 1kk

       * Trong thể thao học đường  do Sở GD-ĐT tổ chức trường đã đạt giải khuyến khich toàn đoàn.

      * Đoàn TN đã tham gia giải bóng đá Mini  thị xã  đã đạt giải 3

       * Phụ đạo học sinh khối 12 vào ngày chủ nhật,

       * Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: Dạy đủ tiết theo phân phối chương trình, dạy bù những môn chậm chương trình; giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định về hồ sơ giáo án đánh giá cho điểm, phê học bạ .

Nhìn chung năm học 2014 - 2015 nhà trường đã triển khai các giải pháp thực  hiện có hiệu quả điểm nhấn của Ngành, ba cuộc vận động, phong trào thi đua  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  công tác xây dựng đội ngũ  xã hội hóa giáo dục góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy và học tăng cường hơn so với năm học trước ( sữa chữa  01 phòng máy với vốn đầu tư hơn 150. triệu đồng); liên tục tổ chức các phong trào thi đua trong năm học; nề nếp học tập của học sinh, trật tự kỷ cương trường học tiếp tục được giữ vững, chất lượng học tập của học sinh có nhiều chuyển biến. Số lượng học sinh khá giỏi được tăng, hạn chế học sinh yếu kém, học sinh giỏi cấp Tỉnh được duy trì .

2. Hạn chế, yếu kém:

Ngân sách tài chính eo hẹp, ảnh hưởng đến việc huy động nguồn nhân lực và phát triển cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

          Chất lượng đầu vào thấp, ý thức tự học của nhiều học sinh còn yếu, còn nhiều gia đình phụ huynh buông lỏng, quản lý con em. Do đó còn có một bộ phận học sinh vi phạm nội quy, lười học, bỏ học….

          Khen thưởng động viên phong trào thi đua còn khiêm tốn.

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:

Năm học qua nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của năm học thành tích nổi bật là tỷ lệ học sinh khá, giỏi được tăng lên, hạn chế được học sinh yếu kém so với năm học trước, TDTT đạt những thành tích cao, duy trì được học sinh giỏi Tỉnh, một số bộ môn tự nhiên nhà trường có nhiều tiến bộ, hạnh kiểm khá tốt được duy trì trên 80%.

Nguyên nhân để đạt được thành tích trên:

- Nhà trường đã bám sát chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ và phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD - ĐT,  đặc điểm của địa phương và loại hình trường để xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với thực tế.

- Sở GD - ĐT đã bám sát chỉ đạo kiểm tra điều chỉnh hoạt động của các trường học nhằm bảo đảm yêu cầu của nhiệm vụ năm học.

- Đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, tạo sự thống nhất đồng bộ trong ban giám hiệu, thực hiện sự chỉ đạo theo quy trình quản lý đồng thời linh hoạt điều chỉnh bổ sung các quyết định quản lý phù hợp với thực tiễn.

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên  đoàn kết nhất trí, thống nhất cao về các biện pháp thực hiện chủ đề năm học, chú trong thực hiện kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học

          - Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất,  nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục để phục vụ  có hiệu quả cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường

          Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn những hạn chế khuyết điểm như đã nói trên, nguyên nhân:

          - Chất lượng đầu vào thấp, kéo theo nhiều thói hư tật xấu, học sinh yếu kém về đạo đức và văn hóa vào học ở trường.

          * Bài học  kinh nghiệm:

-  Đề cao vai trò điều hành của Ban giám hiệu và tổ chuyên môn, chú trọng đổi mới công tác quản lý, bám sát các nội dung chỉ đạo của cấp trên và đặc điểm tình hình của nhà trường và của đội ngũ để  xây dựng kế hoạch để tổ chức chỉ đạo, điều hành sát đúng với thực chế.

- Kết hợp việc xây dựng nề nếp trường học với đề cao dân chủ, xây dựng khối đoàn kết nhất trí, phát huy sự  sáng tạo của tập thể trên cơ sở bảo đảm tính quyết đoán đúng đắn  của ban giám hiệu.

- Tập trung mọi giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục ý thức tự giác học tập và hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh.

- Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ,  xây dựng các điều kiện về cơ sở vật chất, xã hội hóa giáo dục để  đảm bảo các điều kiện thực hiện  tốt nhiệm  vụ năm học.

 

                                                           PHẦN THỨ HAI

                                 KẾ HOẠCH NĂM HỌC  2015-2016

 

A. Đặc điểm tình hình.

Năm học 2015- 2016 trường THPT Nguyễn Huệ  có 23 lớp có 837 học sinh. Trong đó có:

7 lớp 10:    290                học sinh

8 lớp 11:    283                học sinh

8 lớp 12:    264                học sinh

          Tổng số cán bộ giáo viên:  65, gồm 11 tổ, trong đó:

Cán bộ giáo viên biên chế: 61

Nhân viên hợp đồng:          04

Năm học 2015 - 2016 là năm học tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thức XV; là năm học bản lề tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường 11/9/1996

Tuy đã chuyển đổi thành loại hình trường THPT công lập, trường vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn:

 Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 thấp xa so với các trường công lập khác, tiềm ẩn  nhiều thối hư tật xấu; địa bàn tuyển sinh rộng, một số phụ huynh thiếu quan tâm học sinh.

          Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn: Thiếu phòng các phòng học bộ môn, thiếu phòng y tế và một số phòng làm việc; chưa có phòng hội họp riêng, nhà đa chức năng, hội trường; còn 04 phòng học cấp 4 đã xuống cấp.

Điều kiện kinh tế của hầu hết phụ huynh có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch kiên cố hóa và  định hướng phát triển nhà trường.

B. Nhiệm vụ  và các chỉ tiêu

   I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại nhà trường.

3. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý  theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

5. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.

6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

       II. Các chỉ tiêu.

         * Chỉ tiêu  chất lượng giáo dục

- Về học lực.

Loại khá, giỏi:  35 % trở lên.

Loại yếu, kém: Không quá 5%

- Về hạnh kiểm:

          Loại khá, tốt: 80 % trở lên.

Loại yếu: không quá 4 %

- Lên lớp:  trên 95 % trở lên.

- Tỷ lệ tốt nghiệp: 90 % trở lên.

- Phấn đấu có học sinh giỏi tỉnh 2 khối 11& 12 .

-Trong hội thi NCKH cấp Tỉnh có ít nhất 1 đề tài đạt giải.

-Mỗi tổ xây dựng ít nhất một chủ đề tham dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp của Sở tổ chức.

- Mỗi lớp có ít nhất một học sinh tham gia dự thi sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề cấp Sở.

- Học sinh bỏ học dưới 4%

- Học sinh đỗ đại học, cao đẳng trên 10%

         * Chỉ tiêu thi đua:

- 80 % cán bộ giáo viên biên chế đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” ;

- 7 CBGV đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở”

- 5 giáo viên được GĐ Sở khen, 2 CBQL được UBND Tỉnh, Bộ GD khen.

- 2 tổ đạt tổ tiên tiến

- Trong HKPĐ cấp Tỉnh phấn đấu được giải khuyến khích toàn đoàn.

- Tập thể nhà trường phấn đấu được tập thể lao động xuất sắc.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, thực hiện điểm nhấn

*Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức:

+ Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho cán bộ giáo viên và học sinh; thực hiện tốt kế hoạch học tập nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo của ngành và của địa phương.

+ Củng cố khối đoàn kết nội bộ, xây dựng nhà trường vững mạnh; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ giáo dục học sinh.

+ Nâng cao ý thức chấp hành nội quy cơ quan, Điều lệ trường THPT, chấp hành sự phân công của nhà trường, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

+ Tổ chức có hiệu quả các cuộc họp định kì, các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, xây dựng cơ chế sinh hoạt hội họp phù hợp nhằm phát huy ý thức phê và tự phê bình, góp ý xây dựng nhà trường, xây dựng đội ngũ.

+ Thường xuyên quán triệt đội ngũ CBGV và học sinh thực hiện có hiệu quả ba cuộc vận động và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

*Tập trung chỉ đạo thực hiện điểm nhấn năm học 2015-2016 là “tăng cường xây dựng văn hóa học đường và kỹ năng sống cho học sinh” với kế hoạch cụ thể và giải pháp tích cực, đồng bộ:

+ Tổ chức cho học sinh học nội quy, tổ chức cho các lớp ký cam kết phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm.

+ Tổ chức ban an ninh học đường quản lý theo dõi nề nếp kỷ cương trường học; lập sổ theo dõi đánh giá học sinh toàn trường.

+ Tăng cường sự kiểm tra của GVCN; các trường hợp học sinh vi phạm đều được thống kê đầy đủ và có  biện pháp giáo dục thích hợp. GVCN phảo đầu tư thời gian phối hợp  với phụ huynh để giáo dục học sinh cá biệt.

+ GVCN phải phối hợp chặt chẽ với đoàn trường  và ban theo dõi nề nếp của đoàn để nắm bắt tình hình học trong trong mọi hoạt động, có hình thức giáo dục kịp thời học sinh vi phạm.

+ Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh, xây  dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp. Coi trọng  giáo dục ý thức lao động; hàng tuần giáo viên chủ nhiệm có  sự phận công cụ thể, học sinh tham gia lao động vệ sinh trường, lớp, chăm sóc di tích thành cổ. Chú trọng giáo dục tinh thần, tham gia các hoạt động, lao động tinh nguyện, vệ sinh môi trường, làm sạch đẹp đô thị.

+ Giáo dục học sinh cách ứng  xử lịch sự, văn minh trong trường học.

Tăng cường giáo dục kỷ năng sống cho học sinh qua các hoạt động trong nhà trường, giáo dục cho các em: Kỹ năng nhận thức, kỹ năng đương đầu với cảm xúc, kỹ năng xã hội hay kỹ năng tương tác.

      2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

2.1. Chỉ đạo và hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ/ nhóm chuyên môn được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy  học thông nhất trong tổ, nhóm phù hợp với các chủ đề và theo hình thức , phương pháp và kỹ thuật  dạy học  tích cực. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn (bao gồm cả phân phối chương trình), giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra;  chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn

       2.2. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường  qua mạng trường học kết nối cho mỗi chuyên đề ( không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa).

   2.3 Tổ chức theo dõi phong trào thi đua học tập các tập thể lớp học sinh;  hàng tuần nhận xét đánh giá nền nếp học tập  và kết quả thi đua của các tập thể lớp. Tăng cường hướng dẫn phương pháp tự học, tự quản trong các giờ học bộ môn; giáo viên bộ môn tăng cường kiểm tra miệng, kiểm tra sách vỡ, dụng cụ học tập.

3. Trường tổ chức  dạy học 2 buổi/ngày bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.

     4.Tích cực chuẩn bị điều kiện  để có thể sớm chuyển  sang dạy  anh văn theo chương trình mới.

5. Đối với công tác hướng nghiệp:   Tiếp tục đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh , nhằm trang bị cho học sinh có hiểu biết trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng học tập, xu hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước và thế giới để vừa giúp học sinh có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm trong tương lai vừa là một giải pháp hạn chế học sinh bỏ học.

      Phối hợp với TTKTTH-HN  quản lý nề nếp học nghề của học sinh  khối 11. GVCN, giáo viên phụ trách nghề có biện pháp theo dõi sĩ số, đánh giá hạnh kiểm, xử lý học sinh vi phạm nội quy học  nghề.

6. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông ở những môn văn hóa và các hoạt động GDNGLL; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất

      7. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật trên cơ sở hướng dẫn của ngành .

8. Trường  tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tổ chức tập luyện và duy trì nền nếp tập  thể dục giữa giờ.... để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

 Kết hợp với Đoàn trường tổ chức các buổi ngoại khóa về sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm…

 Tổ chức các buổi sinh họat truyền thống nhân ngày lễ 15/10, 20/11, 22/12, 9/1, 3/2, 26/3, 19/5.

 Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT nhân các ngày lễ 20/11, 26/3 và các buổi ngoại khóa sinh hoạt tập thể; Phối hợp với Đoàn trường tổ chức hát tập thể các ca khúc cách mạng vào 15 phút đầu giờ.

         9. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống

 Triển khai nghiêm túc  chương trình giáo dục địa phương của các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, GDCD theo chương trình , kế hoạch đã được ban  hành.

 Thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy thực hành.

 Thành lập ban chỉ đạo dạy thêm học thêm; tổ chức, kiểm tra dạy thêm học thêm theo đúng quy định của ngành.

 II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

1. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh ; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; chấm dứt lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học, hướng dẫn học sinh nghiên cứu bài mới và học bài củ trước khi đến lớp; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

    Mỗi tổ chuyên môn và giáo viên  xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học.

Mỗi tổ bộ môn, nhóm tổ chức ít nhất một chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học.

Thực hiện tốt công tác sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn, tích cực trao đổi , rút kinh nghiệm vấn đề mới, vấn đề  khó trong chương trình SGK.

 Đầy mạnh ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, phù hợp với nội dung bài học.

 Chú ý việc tổ chức dạy học, phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiên thức, kỹ năng  của chương trình giáo dục phổ thông.

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

-  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, phấn đấu ít nhất có 1 em/lớp dự thi cấp Tỉnh. Tổ chức các hoạt động như:  Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh (Tổ lý,hóa, Sinh phụ trách), : Ngày hội công nghệ thông tin(Tổ tin PT) : Ngày hội sử dụng ngoại ngữ (Tổ Ngoại ngữ ) Ngày hội đọc sách,…

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học . Khuyến khích mô hình trường học gắn với văn hóa, sản xuất, kinh doanh tại địa phương ở những nơi có điều kiện.

- Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục – Thể thao; các hội thi năng khiếu trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các giáo viên; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

-Thực hiện nghiên túc quy trình về kiểm tra và chấm điểm trong tất cả các khâu ra đề, coi thi, chấm điểm, trả bài, chữa bài kiểm tra, cập nhật điểm; tổ chức thi học kỳ tập trung trong toàn trường môn ngữ văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Sử, Địa đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra . Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ, và các môn đối với khối 10,11. Nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn tiếng Anh;

- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở và các trường học. Tích cực chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

- Tham gia tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn của Bộ GD&ĐT và của Sở GD&ĐT.

- Trường tổ chức  khảo sát năng lực giáo viên 3 tổ trong tháng 10 làm cơ sở cho việc quản lý, lựa chọn các hình thức bồi dưỡng phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT. Tăng cường tập huấn cho GV, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên: Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường dựa trên nghiên cứu bài học. Các tổ chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

  IV. Quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;  Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành . Khuyến khích CBGV tự làm thiết bị dạy học. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; tổ chức và giám sát giáo viên  sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

 Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh,

       Tiếp tục  đổi mới quản lý tài chính. Thực hiện mức thu học phí theo quy định  của UBND Tỉnh đối với trường công lập, các khoản thu XHH nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ học tập của học sinh,  tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, góp phần thực hiện mục tiêu kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa. Chấp hành nghiêm túc các quy định về sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện.

Việc thực hiện các khoản thu khác như tiền thu phụ đạo và các khoản thu phục vụ học sinh của nhà trường và của các tổ chức đoàn thể  phải đảm bảo tính thiết thực và phù hợp với thực tiễn, có sự thống nhất thỏa thuận của phụ huynh.

   Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ  phù hợp với Nghị định 43/2006/NĐ-CP và các quy định hiện hành của nhà nước đối với thực tế nhà trường. Kế toán, thủ quỹ phối hợp chặt chẽ  với giáo viên chủ nhiệm và những  cá nhân liên quan để hoàn thành kịp thời kế hoạch thu – chi theo đúng thời gian quy định.

         Đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính, chế độ dự toán, công khai tài chính, duyệt quyết toán hàng năm.

Tăng thêm sách giáo khoa, sách tham khảo, tiếp tục hoàn thiện hoạt động của phòng thư viện.

 Tăng cường thực hiện xã hội hóa  giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tao cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.

      Tăng cường bảo quản cơ sở vật chất  các phòng máy vi tính, phòng thiết bị, thư viện và các hệ thống cơ sở vật chất khác.

 Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể, phụ huynh để quản lý giáo dục học sinh. Vận động các tổ chức cá nhân giúp đỡ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, phát học bỗng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện; huy động quỹ khuyến học động viên học sinh và giáo viên có thành tích trong hoạt động dạy và học, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  Huy  động các nguồn thu xã hội hóa, tiếp tục thực hiện kế  hoạch  “ Kiên cố hóa trường học”. Đề xuất tham mưu với Sở hoàn thiện 4 phòng học khu nhà 3 tầng.

V. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các tổ; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi.

        Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch quản lý bao gồm kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, kế hoạch thực hiện điểm nhấn, kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần.

        Tăng cường quản lý, chỉ đạo xây dựng nề nếp kỷ cương làm việc của CBGV, nề nếp học tập rèn luyện của học sinh, phân công BGH sinh hoạt the3o tổ chuyên môn,phụ trách theo khối học sinh.

     2. Chú trọng quản lý, xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xã hội hóa giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của ngành.

          3. Không lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường ,về việc tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng  trang mạng "Trường học kết nối" trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và sinh hoạt chuyên môn.

    5. Tăng cường các biện  pháp giữ gìn ANTT trường học. Thành lập ban an ninh học đường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống  ma túy; phối hợp công an các xã,  phường, các huyện, thị xã để giáo dục, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm trật  ATXH;  tổ bảo vệ  tăng cường  công tác tuần tra ban đêm, bảo  đảm an toàn  về tài sản cũng như cơ sở vật chất.

VI. Công tác thi đua, khen thưởng

Đầu năm học, nhà trường phổ biến các tiêu chuẩn thi đua trước tập thể sư phạm để thảo luận, đăng ký, các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể phải được xây dựng trên sự đồng thuận , tự nguyện và khả năng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Phân công, tăng cường chất lượng theo dõi kết quả thi đua hàng tháng, hàng tuần, hàng kỳ cuối năm họp xét thi đua theo đúng công văn hướng dẫn công tác thi đua của Sở.  Công tác thi đua phải thực hiện đúng quy trình và bám sát các nội dung trong hướng dẫn nhiệm vụ năm học và được cụ thể hóa ở các tiêu chí thi đua của ngành. Trường có kế hoạch chi tiết để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị.  

 Tổ chức, đẩy  mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt”; động viên khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng , mỗi CBGV cần động viên khí thế thi đua  của các tập thể  học sinh kịp thời nhằm tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016.

          Khen thưởng học sinh có thành tích: Học sinh tiên tiến , HSG toàn diện, HSG các cấp, học sinh đạt thành tích về phong trào văn nghệ, thể dục thể thao. Khen thưởng các tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong từng học kỳ, trong các phong trào thi đua.

Khen thưởng các CBGV có thành tích trong phong trào thi đua: 20/11, 8/3 giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải, giáo viên chủ nhiệm lớp tiên tiến, CBGV đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên…

          Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại kế hoạch thời gian năm học của Sở GD&ĐT.

Với sự quan tâm của Sở GD - ĐT  Quảng trị,  cấp uỷ, chính quyền TXQT, sự giúp đỡ của các ngành các cấp và với sự nỗ lực của CBGV và học sinh, trường THPT Nguyễn Huệ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016

        

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                Nguyễn Hữu Đức

Thành tích giáo viên

Học sinh tiêu biểu

Họ tên: Tăng Bảo Ngọc

Lớp: 12B1

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Môn Địa- Giải nhì - Cấp quốc gia

Họ tên: Trương Thị Thùy Trang

Lớp: 12B2

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Môn Địa- Giải KK- Cấp quốc gia

Họ tên: Đoàn Thị Mai

Lớp: 11E

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Thực hành Hóa – Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Nhân

Lớp: 11D

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Hoàng Thị Lợi

Lớp: 11A

Khóa: 2002-2003

Thành tích: Thực hành Hóa– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Anh

Lớp: 11D

Khóa: 2002-2003

Thành tích: Thực hành Lý– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Phạm Thị Huyền Trang

Lớp: 11G

Khóa: 2002-2003

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Diễm

Lớp: 11H

Khóa: 2004-2005

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Nhàn

Lớp: 11D

Khóa: 2004-2005

Thành tích: Thực hành Hóa – Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Nga

Lớp: 11A

Khóa: 2004-2005

Thành tích: Thực hành Sinh – Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Phan Minh Toản

Lớp: 11C

Khóa: 2004-2005

Thành tích: Thực hành Hóa– Giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Lớp: 11I

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Thực hành Hóa – Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Hồ Thị Hoài Nhân

Lớp: 11H

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Thực hành Hóa – Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Ngô Thị Nhi

Lớp: 11H

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Thực hành Sinh – Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Hữu Duyện

Lớp: 11I

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Cáp Trọng Khánh

Lớp: 11H

Khóa: 2006-2007

Thành tích: Thực hành Hóa– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thế Trung

Lớp: 11A

Khóa: 2006-2007

Thành tích: Thực hành Hóa– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Ngọc Huyền

Lớp: 11A

Khóa: 2006-2007

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Phượng

Lớp: 11A

Khóa: 2006-2007

Thành tích: Thực hành Sinh– Giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Thiện

Lớp: 11B1

Khóa: 2007-2008

Thành tích: Thực hành Hóa– Giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Đoàn Ích

Lớp: 11B1

Khóa: 2007-2008

Thành tích: Thực hành Lý– Giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Võ Đại Nghĩa

Lớp: 11A1

Khóa: 2015-2016

Thành tích: Giải toán qua mạng – Giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Đức Phương

Lớp: 11A2

Khóa: 2015-2016

Thành tích: Giải toán qua mạng– Giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Ngô Quốc Vũ

Lớp: 11G

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Điền kinh – giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Vinh Thành

Lớp: 11G

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Điền kinh – giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Đoàn Thị Ý Nhi

Lớp: 10G

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Nhảy cao– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Ngọc Linh

Lớp: 12A

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Nhảy cao– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Minh Hà

Lớp: 11D

Khóa: 2001-2002

Thành tích: Nhảy cao– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Đoàn Thị Ý Nhi

Lớp: 11A

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Minh Hà

Lớp: 11A

Khóa: 2001-2002

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Ngô Quốc Vũ

Lớp: 11D

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Minh Thành

Lớp: 11D

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT – giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Công Dang

Lớp: 11H

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT – giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Thu Thủy

Lớp: 11G

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Thu Hà

Lớp: 11I

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh TDTT – giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Huệ

Lớp: 12C

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT – giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Thu Hiền

Lớp: 12C

Khóa: 2003-2004

Thành tích: TDTT– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo

Lớp: 12A

Khóa: 2004-2005

Thành tích: TDTT - giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Hữu Hải

Lớp: 12D

Khóa: 2004-2005

Thành tích: TDTT– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Dương Hồng Quân

Lớp: 12D

Khóa: 2004-2005

Thành tích: TDTT– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Hoàng Thanh Sơn

Lớp: 12G

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Chạy 200m– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Yến

Lớp: 12H

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Chạy 200m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Văn Hiền

Lớp: 11A

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Nhảy xa– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Văn Tài

Lớp: 11A

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Đẩy tạ– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Trọng Nhân

Lớp: 11A

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Hiền

Lớp: 11B

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Hoài

Lớp: 11B

Khóa: 2005-2006

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Văn Bình

Lớp: 12G

Khóa: 2006-2007

Thành tích: TDTT– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Hoàng Thị Ngọc Yến

Lớp: 12G

Khóa: 2006-2007

Thành tích: TDTT– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Bạch Tùng

Lớp: 12G

Khóa: 2006-2007

Thành tích: TDTT– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Phan Thị Thu Thanh

Lớp: 10B2

Khóa: 2006-2007

Thành tích: TDTT– giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Quế

Lớp: 12A

Khóa: 2007 - 2008

Thành tích: TDTT– HC Đồng – Cấp tỉnh

Họ tên: Võ Biển

Lớp: 12F

Khóa: 2007-2008

Thành tích: TDTT– HC Đồng – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Phúc

Lớp: 11B2

Khóa: 2007-2008

Thành tích: TDTT– HC Đồng – Cấp tỉnh

Họ tên: Đinh Thị Hồng Thương

Lớp: 10B5

Khóa: 2009-2010

Thành tích: TDTT– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Thanh Tuyền

Lớp: 11B2

Khóa: 2009-2010

Thành tích: TDTT– giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Thu Thủy

Lớp: 11B4

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 400m– giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Thanh Tuyền

Lớp: 12B2

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Mai Trâm

Lớp: 12B2

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Lớp: 11B1

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Như Toàn

Lớp: 12B4

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Đoàn Phước Việt

Lớp: 12B7

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Võ Đức Lương

Lớp: 12B7

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn văn Ty

Lớp: 12B7

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Vinh Thăng

Lớp: 12B3

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Nhảy cao– giải KK – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Mai

Lớp: 12B5

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Đào Phước Việt

Lớp: 12B3

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Thu Thủy

Lớp: 11B3

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Viết Thịnh

Lớp: 12B2

Khóa: 2010-2011

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Thu Thủy

Lớp: 12B4

Khóa: 2011-2012

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Thị Mỹ Linh

Lớp: 11B3

Khóa: 2011-2012

Thành tích: Chạy 1.500m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Lớp: 12B3

Khóa: 2011-2012

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

Lớp: 11B1

Khóa: 2011-2012

Thành tích: Chạy 4x100m– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Phạm Thanh Sang

Lớp: 11B1

Khóa: 2011-2012

Thành tích: Đẩy gậy– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Bùi Phước Tài

Lớp: 12b6

Khóa: 2014-2015

Thành tích: Chạy 100m– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Công Phú

Lớp: 12B6

Khóa: 2014-2015

Thành tích: Đẩy gậy– giải Nhì – Cấp tỉnh

Họ tên: Lê Đức Hoài

Lớp: 12B2

Khóa: 2014-2015

Thành tích: Đá cầu– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Bá Bi

Lớp: 12B6

Khóa: 2014-2015

Thành tích: Đá cầu– giải Nhất – Cấp tỉnh

Họ tên: Trần Thị Hằng

Lớp: 11B1

Khóa: 2014-2015

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Võ Phúc Việt

Lớp: 12B5

Khóa: 2015-2016

Thành tích: Đẩy gậy– giải Ba – Cấp tỉnh

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Phương

Lớp: 12B4

Khóa: 2015-2016

Thành tích: Đá cầu– giải Ba – Cấp tỉnh

Học sinh thành đạt

Họ tên: Nguyễn Đăng Độ

Khóa: 1996-1999

Thông tin: Tiến sĩ-Khoa Địa - ĐH SP Huế

Họ tên: Lê Anh Sơn

Khóa: 1996-1999

Thông tin: Tiến sĩ CK1 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp

Họ tên: Hoàng Gia Hùng

Khóa: 1996-1999

Thông tin: Tiến Sỹ - Khoa: Khuyến nông và PTNT - ĐH Nông Lâm Huế

Video

 • Giới thiệu TN thước đa năng

  Ngoại khóa English in your life

  Quảng trị

  Xem tiếp >>
 • THỜI TIẾT - TỶ GIÁ

  LIÊN KẾT WEBISTE

  Kỹ niệm 20 năm thành lập trường THPT Nguyễn Huệ
  Thi đua dạy tốt học tốt